Hoe werkt het?

Natuur op Recept: Hoe werkt het?

Natuur op recept werkt anders dan gangbare leefstijlinterventies. Het is niet specifiek gericht op een bepaalde patiëntgroep of aandoening. Iedereen kan er baat bij hebben. Natuur op recept is ook geen vast omschreven interventie met gedetailleerde uitwerking van stappen en procedures.

De kerngedachte achter natuur op recept is dat professionals in zorg en welzijn  vaker aan hun patiënten en cliënten het advies  geven om de natuur in te gaan. Zo’n advies kan helpen bij het bereiken van een meer bevredigend en gelukkig leven. In de kern zijn we immers allemaal levende wezens, onderdeel van de natuurlijke kringloop. Door contact te leggen met natuur vervullen we een diepe, intrinsieke behoefte.

Andere werkwijze

Natuur op Recept vraagt om een andere werkwijze waarin meer aandacht is voor de mogelijkheden om natuur te benutten ter ondersteuning van gezondheid en welzijn. Hiervoor is het in de eerste plaats belangrijk dat de zorgverlener beschikt over kennis wat natuur kan betekenen voor mensen, en bij welke aandoeningen en klachten een groene verwijzing geschikt is. Daarnaast is het ook van belang dat zorgverleners ervaringen gaan delen met het voorschrijven van Natuur op Recept, om zo een praktische kennisbasis op te bouwen. Tot slot moet de zorgverlener een beeld krijgen van de mogelijkheden voor groene verwijzingen.  Wat zijn de mogelijkheden om patiënten en cliënten te verbinden met natuur?

Groene verwijzing

Een ‘natuurrecept’ of groene verwijzing kan verbazingwekkend eenvoudig zijn. Alleen de suggestie om er bij opkomende gevoelens van somberheid een ommetje door het park te maken kan al helpen. Of het advies om (meer) te gaan tuinieren. Soms is echter meer nodig dan zo’n eenvoudig advies. Mensen die het lastig vinden om uit zichzelf de natuur op te zoeken kunnen baat hebben bij een verwijzing naar georganiseerde natuuractiviteiten, zoals groepswandelingen in de natuur of andere vormen van groene zorg zoals wandelcoaching of natuurtherapie. In andere gevallen is maatwerk nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een een persoonsgericht ‘natuurrecept’, opgesteld in overleg met een praktijkondersteuner of leefstijl adviseur.

Schema

Onderstaand schema geeft een globaal overzicht van het concept Natuur op Recept zoals het er in de praktijk uit zou kunnen zien, met een lijst van mogelijke ondersteunende activiteiten vanuit de stichting Nature For Health.

 

 1. Kennis
  • Toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over gezondheidseffecten van natuur
  • Bevorderen van bewustwording van belang van natuur bij zorgprofessionals via artikelen in (sociale) media, vaktijdschriften en andere platforms
 2. Geschiktheid
  • Aanreiken van criteria voor welke patiënten natuur op recept meer/minder geschikt is.
  • Bieden van een platform waar zorgverleners casussen en ervaringen met natuur op recept kunnen delen.
 3. Verwijzing
  • Checklist met mogelijkheden voor natuurgerichte activiteiten.
  • Overzicht van het aanbod aan groene zorg in de omgeving
  • Ontwikkeling van een module ‘natuur op recept’ voor leefstijladviseurs
  • Tips en adviezen voor het opzetten van wandelgroepen met patiënten en cliënten.