Wat is het?

Natuur op Recept: Wat is het?

Natuur op Recept is een initiatief om professionals in zorg en welzijn te stimuleren om hun patiënten en cliënten vaker te adviseren om de natuur op te zoeken. Dit kan op allerlei manieren, van het simpele advies om regelmatig een ommetje te maken in het park in de buurt tot een meer gerichte verwijzing naar natuurgerichte interventies, zoals groepswandelingen in de natuur, zorgboerderijen, of vrijwilligerswerk in buurttuinen. De gedachte achter het initiatief is dat contact met natuur een laagdrempelige en aantrekkelijke manier is om een gezonde leefstijl te ondersteunen. Bij klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid spelen onderliggende problemen, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, en eenzaamheid vaak een rol. Voor mensen met dit soort klachten is het lastig om een uitweg uit de problemen te vinden. Contact met natuur stemt vrolijk en biedt troost en hernieuwd perspectief. Daardoor wordt het makkelijker om een stap te zetten naar een gezondere leefstijl, en om deze leefstijl vol te houden.

Een natuurrecept kan worden voorgeschreven in samenhang met medicatie, maar ook preventief, met als doel om te voorkomen dat mensen (meer) klachten en kwalen krijgen. Ook mensen die  zelf zonder verwijzing meer willen doen met natuur voor hun gezondheid kunnen terecht op de website voor het vinden van een passend natuurrecept.

Stand van zaken

Het concept Natuur op Recept krijgt steeds meer aandacht, ook internationaal. Enkele landen, waaronder Schotland, zijn Natuur op Recept al aan het opnemen in de gezondheidszorg. In Nederland zijn we nog niet zo ver. De stichting Nature For Health zet zich in om Natuur op Recept ook in Nederland van de grond te krijgen. Deze website vormt een eerste stap om dit te realiseren. Ons uitgangspunt voor de introductie van Natuur op Recept in Nederland is een brede, laagdrempelige benadering waarin het stimuleren van mensen om vaker contact te maken met de natuur voor gezondheid voorop staat. Dit kan via vrijblijvend advies, gerichte verwijzing, zelfzorg, of anderszins. We willen medestanders oproepen om dit idee samen met ons verder door te ontwikkelen en toepasbaar te maken.

 

Doelen

Natuur is een concept in ontwikkeling. Als het op grotere schaal in de praktijk wordt toegepast, hopen we uiteindelijk de volgende doelen te bereiken:

  • Het leveren van zorg die er toe doet en het welzijn en de kwaliteit van leven verhoogt.
  • Het verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg.

Visie en missie

Natuur en zorg zijn twee professionele werelden die veel nauwer kunnen samenwerken, en samen meerwaarde kunnen creëren. Vanuit deze gedachte zet initiatiefnemer NFH zich in om samen met partners deze twee professionele werelden dichter bij elkaar te brengen, op een manier die past bij de praktijk en het denken van zorgverleners. De uiteindelijke ambitie van NFH is het realiseren van een innovatie in de gezondheidssector, met als uitgangspunt een betere benutting van de ondersteunende werking van natuur aan gezondheid, leefstijl en welzijn. Natuur als een wezenlijk element in positieve gezondheid. Zo’n innovatie is een kwestie van lange adem, en vergt inzet vanuit zowel zorgprofessionals, aanbieders van groene zorg, onderzoekers, en de samenleving als geheel. NFH wil in dit proces een proactieve rol vervullen, door het katalyseren van veranderingen in de zorg en het sturen, steunen en begeleiden van kansrijke benaderingen.